Schoenmaker blijf bij je leest

16 mei 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 16 mei 2019 ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van een zienswijze met betrekking tot het ontwerp van de Strategische Agenda van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2018-2022.

 

Constaterende dat:

 • De gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) per 19 december 2014 in werking is getreden als samenwerking van 2 gemeenten;
 • De gemeenschappelijke regeling (GR) MRDH twee kerntaken toebedeelt aan de samenwerking van de 23 gemeenten in de MRDH: verkeer en vervoer en verbetering van het economisch vestigingsklimaat;
 • In 2017 er een tussenevaluatie over de twee voorgaande jaren samenwerking MRDH is uitgevoerd waarbij geconstateerd wordt dat de reikwijdte van het takenpakket (de twee kerntaken van de MRDH niet verruimd hoeft te worden en de regeling daar niet op hoeft wordt aangepast;
 • Er onmiskenbaar samenhang is tussen de verschillende beleidsterreinen zoals tussen mobiliteit en wonen en economische ontwikkelingen en energie;
 • Naast de MRDH er vele andere samenwerkingsverbanden actief zijn die de afstemming tussen de vele verschillende beleidsvelden borgen;
 • Naar aanleiding van de behandeling van de Strategische Agenda MRDH 2018-2022 er een aangescherpte zienswijze door de vertegenwoordigers namens het college in de MRDH is ingebracht.

 

Overwegende dat:

 • De democratische legitimatie, de bestuurlijke bevoegdheden en het efficiënt samenwerken van de MRDH belegd is in de gemeenschappelijke regeling MRDH;
 • In de concept Strategische Agenda MRDH 2018-2022 ook zaken die niet tot de kerntaken behoren, door de MRDH worden toegeëigend, zoals woningbouw, economische vernieuwing, ruimtelijke ordening en energie(transitie);
 • Het primaat van het voeren van beleid op de vele verschillende beleidsgebieden bij de lokale overheden en/of op provinciaal niveau behoort te liggen;
 • De MRDH een samenwerkingsverband dient te zijn tussen de aangesloten 23 gemeenten én niet een extra bestuurslaag tussen gemeente en provincie.

 

Draagt de vertegenwoordigers in de MRDH namens het college op:

 

 • De eigen functie (positie/bevoegdheid/invloed) binnen de MRDH maximaal in te zetten om de Strategische Agenda MRDH 2018-2022 te beperken tot de ambities met betrekking tot de kerntaken Verbeteren van de bereikbaarheid en het Vernieuwen van de economie.

 

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: