Rotterdamwet

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Deze coalitie wil inzetten op een integraal afwegingskader voor de toepassing van de artikelen 8,9,10 van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek (Rotterdamwet) op straatniveau
  • Er geen nieuwe aanvragen voor de toepassing van artikel 8 van de Rotterdamwet komen
  • Het huidige beleid gericht op het voorkomen van woonoverlast op grond van artikel 10 van de wet doorgezet wordt

Overwegende dat:

  • De Rotterdamwet een tweedeling van arm en rijk in de samenleving teweegbrengt
  • Deze coalitie juist inzet op armoedebestrijding en gelijkheid van bejegening van mensen

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • De Rotterdamwet af te schaffen

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: