Risico-analyse Grote Projecten

7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020;

Constaterende dat:

  • Dit college er alles aan gelegen is om het weerstandsvermogen boven de kritische 1,00 te houden
  • Dit college met deze begroting wil aantonen een solide financieel beleid te voeren omdat het weerstandsvermogen in de komende jaren 2020 t/m 2022 niet boven de 1,00 komt
  • Dit college de risico’s van diverse projecten zoals het Warmtebedrijf en dergelijke nog moet nemen

Overwegende dat:

  • Dat het weerstandsvermogen de komende jaren met in 2020 een waarde van 1,06, met in 2021 een waarde van 1,02 en met in 2022 een waarde van 1,02 eigenlijk een weerstandsvermogen bereikt dat dichtbij de 1,00 zit
  • De coalitie in haar coalitieakkoord 2018-2022 zelf ook een weerstandsvermogen van 1,20 had toegerekend
  • De risico’s voor het Warmtebedrijf zo goed mogelijk genomen moet worden

Draagt het college op:

  • De methodiek van risico-analyse van alle grote risico’s in de begroting op te stellen en hierover voor de zomer 2020 te rapporteren

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: