Randvoorwaarden creeren voor normalisatie van verhoudingen

28 maart 2019

 

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 28 maart 2019 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Voor het blok gezet; onderzoek naar erfpachtmaatregel Schiekadeblok’,

 

Constaterende dat:

 • Het dualisme (de taakverdeling tussen college van B&W en de raad) in het dossier Schiekadeblok’ met voeten getreden is
 • Een college van B&W met 10 wethouders maakt dat er geen speelruimte is voor de oppositie om te participeren
 • Een college van B&W met 10 wethouders maakt dat er weinig ruimte is voor elke individuele wethouder om verantwoording voor het eigen handelen te nemen
 • Het coalitieakkoord een dwangbuis is in plaats van een richtinggevend document
 • De zetelverdeling 23 coalitie ten opzichte van 22 oppositie ervoor zorgt dat
  • er tussen coalitie en oppositie geen ruimte gecreëerd wordt om samen te werken
  • er een krampachtige vorm van afstemming is ontstaan binnen de coalitie
  • collegiale samenwerking tussen coalitie en oppositie onmogelijk is
  • de oppositie maar ook de coalitie in een voortdurende stand van campagnevoeren staat

 

Overwegende dat:

 • In het dossier ‘Schiekadeblok’ en na 1 jaar besturen de woorden ‘treurnis’ en ‘afkeuring’ met betrekking tot het college van B&W zo vaak zijn gevallen dat het bijna sleetse begrippen zijn geworden
 • Het wantrouwen tussen coalitie en oppositie groot is
 • Het dossier ‘Schiekadeblok’ op een uiterst ondeskundige wijze door het college van B&W aangestuurd is

 

Draagt de raad op:

Een eenvoudig onderzoek te houden naar de verhoudingen, het gehanteerde dualisme, het gedrag en de houding naar aanleiding van de casus ‘Schiekadeblok’ als exemplarisch voor het disfunctioneren van de oppositie, coalitie en college van ten behoeve van het normaliseren van de verhoudingen en relaties tussen coalitie, oppositie en college van B&W

 • Verzoekt de griffier een voorstel hiertoe voor te bereiden
 • Het voorstel te agenderen in een reguliere raadsvergadering

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: