Pilots en experimenten voor bijstandsgerechtigden

13 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018 ter bespreking van de begroting 2019,

Constaterende dat:

  • Meer Rotterdammers moeten kunnen profiteren van de huidige economische groei zodat daarmee de werkloosheid harder kan dalen
  • Dit college een collegetarget heeft geformuleerd van het laten dalen van het aantal bijstandsgerechtigden van 38.000 nu naar 30.000 gedurende deze collegeperiode
  • Het college in haar communicatie hierover aangeeft dat bij deze ambitie iedereen naar vermogen meedoet; dat we allemaal in het Nederlands met elkaar kunnen praten; dat we zorgen voor maatwerk en passende bejegening; dat belemmeringen die zorgen dat iemand niet kan werken wordt aangepakt

Overwegende dat:

  • Het realiseren van 8.000 minder bijstandsgerechtigden alleen maar lukt als er nieuwe wegen naar werkgelegenheid worden bewandeld; experimenten en pilots zijn daarom nodig
  • In Almere er een experiment gaande is om bijstandsgerechtigden van 45-jarigen en ouder weer in het arbeidsproces te krijgen. De eerste signalen daar leveren veelbelovende resultaten op
  • Bijstandsgerechtigden die langdurig niet meer hebben deelgenomen aan het arbeidsproces, moeilijk weer volledig (fulltime) aan het werk krijgen zijn; parttime werk is daarvoor een goede optie
  • Maatwerk om uit de zeer divers samengestelde groep van 38.000 bijstandsgerechtigden mensen weer aan het werk te krijgen een vereiste is

Draagt het college op:

  • Een experiment/pilot met speciale aandacht voor bijstandsgerechtigden van 45 jaar en ouder te starten. Hiervoor zouden enkele werkconsulenten kunnen worden vrijgemaakt als casemanagers die de begeleiding naar werk van deze groep ondersteunt

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: