Pauze vermindering sociale voorraad

8 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 6 en 8 juli 2021 ter bespreking van de Voorjaarsnota 2021;

Constaterende dat:

  • De beschikbaarheid van sociale huurwoningen onder druk staat¹;
  • De woningcorporaties het college verzoeken om de cijfers over de sociale voorraad bij te stellen en de Woonvisie op dit punt te herzien²;
  • Nog slechts 2% van de particuliere woningvoorraad in het sociale segment valt³;
  • Er vrijwel geen sociale koopwoningen meer zijn in Rotterdam4.

Overwegende dat:

  • Het college verschillende ingrijpende maatregelen neemt om het sociale segment beschikbaar en betaalbaar te houden voor de doelgroep, zoals voorrang geven aan essentiële beroepsgroepen (artikel 9 Rotterdamwet) en de opkoopbescherming (vanaf 1-1-2021);
  • Tegelijk het college nog altijd inzet op vermindering van de sociale voorraad door sloop, renovatie/opwaardering, samenvoeging en overheveling naar de vrije sector’;
  • Het beleid rondom de sociale woningvoorraad tegenstrijdig is.

 Verzoekt het college:

  • Het doel om de sociale voorraad te verminderen door sloop, renovatie/opwaardering, samenvoeging of overheveling naar de vrije sector de komende twee jaar op te schorten.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: