Participatieproces en draagvlakonderzoek over wenselijkheid van een ‘Unsolicited Proposal’

30 januari 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 januari 2019 ter bespreking van het agendapunt Vaststelling van het ruimtelijk en programmatisch toetsingskader ‘Unsolicited Proposal Parkhaven’;

Constaterende dat:

  • Bij de ‘Unsolicited Proposal’ Parkhaven blijkt dat bewoners, andere betrokkenen en belanghebbenden geen inspraak of zeggenschap hebben gehad op het ongevraagde voorstel ‘Parkhaven’;
  • Er geen draagvlakmeting door de gemeente wordt uitgevoerd bij de nieuwe werkwijze van ‘‘Unsolicited Proposals’.

Overwegende dat:

  • Met de nieuwe werkwijze van ‘Unsolicited Proposals’ oftewel ongevraagde voorstellen het college verantwoordelijk is voor het participatieproces met omwonenden, betrokkenen en belanghebbenden;
  • Een gedegen draagvlakonderzoek als onderdeel van dat participatieproces wordt uitgevoerd voordat de raad over een  proposal (UP) beslist.

Draagt het college op:

  • Om bij het Grondbeleid en marktbenadering projectmatige woningbouw (zie bladzijde 5 van het raadsbesluit 19bb13130) in de cumulatieve voorwaarden als voorwaarde l. op te nemen dat de gemeente verantwoordelijk is voor het participatieproces en als onderdeel daarvan alvorens over te gaan tot het opstellen van een toetsingskader een draagvlakonderzoek verricht over de wenselijkheid van het Unsolicited Proposal bij de omwonenden, betrokkenen en belanghebbenden

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: