Our Domain deels niet sociaal

11 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 11 november 2021 ter bespreking van agendapunt ‘Voortgangsrapportage Woonvisie’;

 

 

Constaterende dat:

  • In de Voortgangsrapportage Woonvisie er ten onrechte vanuit wordt gegaan dat het 630 wooneenheden tellende project Our Domain, gelegen langs de André van der Louwbrug volledig tot de nieuwbouwproductie sociale woningvoorraad behoort;
  • De aanvangshuren van tenminste 152 van deze wooneenheden boven de liberalisatiegrens liggen.

Overwegende dat:

  • De 152 niet tot de sociale sector toe te rekenen wooneenheden in Our Domain vanwege de hoogte van de huur in de categorie middensegment dienen te worden meegerekend.

Verzoekt het college:

  • In de Voortgangsrapportage Woonvisie 152 woningen van Our Domain in mindering te brengen van de nieuwbouwproductie sociaal en toe te voegen aan de nieuwbouwproductie middensegment.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: