Ouderenmishandeling is de schandvlek van de Rotterdamse samenleving

30 januari 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 januari 2019 ter bespreking vanagendapunt‘Het voorstel tot vaststelling van de regiovisie ‘Geweld hoort nergens thuis’;

Constaterende dat:

 • Een op de twintig ouderen te maken heeft met ouderenmishandeling;
 • 4750 Rotterdammers van 65 jaar en ouder nu lijden onder geweld en misbruik;
 • In 2019 van de 15.000 meldingen bij Veilig Thuis slechts 256 meldingen over ouderenmishandeling zijn geweest;
 • Ouderenmishandeling vele vormen kent: zowel fysieke als psychische mishandeling, maar ook seksuele en financiële mishandeling, cq uitbuiting;
 • Er van de 45 aandacht-functionarissen van Veilig Thuis er slechts twee voor ouderenmishandeling zijn.

Overwegende dat:

 • De daders van ouderenmishandeling vaak in de eigen kring te vinden zijn;
 • Overbelaste mantelzorgers ook een dadergroep zijn;
 • De aanpak ouderenmishandeling nu nog te veel een papieren werkelijkheid is van doorontwikkeling van de agenda, voorlichting geven aan professionals en informatiemateriaal;
 • Veilig Thuis ook oog moet hebben voor ouderenmishandeling;
 • Het goede werk van de veiligheidsofficieren ouderen zorg geïntensiveerd moet worden;
 • Proactieve handelingen het voorkomen van ouderenmishandeling beter in kaart brengt.

Draagt het college op:

 • De inspanningen om ouderenmishandeling te voorkomen te vergroten;
 • Het aantal aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling te verhogen naar 5 FTE;
 • De voorlichtingscampagne en meldingsbereidheid te vergroten zodat meer oudere Rotterdammers zich thuis veilig weten.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: