Openbaarmaking van prestatiebiedingen

11 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 11 november 2021 ter bespreking van agendapunt ‘Voortgangsrapportage Woonvisie’;

 

Constaterende dat:

  • Uw college vindt dat prestatiebiedingen van woningcorporaties geheime stukken zijn, waarbij als ‘belangrijke reden’ wordt aangevoerd dat deze documenten ‘informatie bevatten die vertrouwelijk met de gemeente gedeeld is’;
  • Woningcorporaties de prestatiebiedingen echter niet alleen delen met de gemeente, maar ook met huurdersorganisaties;
  • Op basis van de prestatiebiedingen huurdersorganisaties onderhandelen met gemeente en woningcorporaties om te komen tot goede prestatieafspraken.

 

Overwegende dat:

  • Huurdersorganisaties hun achterban vrijelijk moeten kunnen raadplegen over hetgeen woningcorporaties bieden alvorens zij de onderhandelingen ingaan met gemeente en de woningcorporatie, van wier huurders zij de belangen behartigen;
  • Huurdersorganisaties er mee gebaat zijn te weten welke passages van de prestatiebiedingen als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd, waarmee wordt voorkomen dat zij deze delen met hun achterban;
  • Het – op grond van voorlaatste overweging – praktischer is dat woningcorporaties bij prestatiebiedingen de volgens hen met vertrouwelijkheid te behandelen delen daarvan benoemen en in een vertrouwelijk deel van hun prestatiebiedingen aanbieden aan gemeente en huurdersorganisaties.

 

Roept het college op tot:

  • Proactieve openbaarmaking van de in uw bezit zijnde prestatiebiedingen met dien verstande dat als vertrouwelijk aan te merken informatie kan worden gelekt.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: