Onderzoek naar energietransitie en ouderen!

9 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 9 november 2021 ter bespreking van het agendapunt Begroting 2022,

 

Constaterende dat:

 • De groep 65-plussers in Rotterdam de komende jaren toeneemt van 97.000 in 2018 naar 129.000 in 2035;
 • Er in 2050 twee tot drie keer zoveel 80-plussers als nu zullen zijn¹;
 • Het aantal ouderen met een (niet westerse) migratieachtergrond toeneemt van 17,7 procent van het aantal ouderen in 2019, naar 32,8 procent;
 • Het Rekenkamerrapport Broze Bedoelingen heeft aangetoond dat het huidige ouderenbeleid niet zal leiden tot de gestelde doelstelling, namelijk dat ‘Rotterdam een stad is waar je goed, samen met anderen, gezond en vitaal oud kunt worden en waar, als het niet meer zelf gaat, passende zorg en ondersteuning is’.

 

Overwegende dat:

 • De zorg voor ouderen een toenemend beroep zal doen op de beschikbare middelen;
 • Het aantal medewerkers in de zorg flink zal moeten toenemen, maar dat deze toename waarschijnlijk niet gerealiseerd zal worden omdat er nu al grote tekorten in de zorg aanwezig zijn;
 • Het aantal mantelzorgers in de komende jaren zal gaan afnemen;
 • In de komende jaren vele ouderen in een energiearmoede terecht zullen komen;
 • Ouderen een grote bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid en de economie van de stad;
 • De stad daarvoor wel bereikbaar en leefbaar moet zijn voor ouderen;
 • Het rekenkamerrapport Broze Bedoelingen aangeeft dat het huidige ouderenbeleid niet of onvoldoende gestoeld is op de wensen en behoeften;
 • We niet kunnen talmen met het seniorproof maken van Rotterdam.

  

Draagt het college op:

 • Onderzoek te doen naar wat er nodig is om ouderen ook op een betaalbare manier te laten meedoen aan de energietransitie (verduurzamen van woningen ed.)
 • Hierover voor februari 2022 te rapporteren naar de gemeenteraad.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: