Onder bestede gelden beschikbaar houden voor projecten/activiteiten!

14 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 14 en 16 juli 2020 ter bespreking van de ‘Eerste herziening begroting 2020’,

Constaterende dat:

  • Bij de start van deze collegeperiode is vastgesteld dat er te veel reserveringen op de begrotingen stonden van onder bestede gelden op projecten/activiteiten
  • Resoluut is besloten om alle onder bestede gelden aan het begin van het nieuwe jaar voortaan terug te laten vloeien naar de algemene middelen
  • Is besloten dat voortaan alleen onder bestede gelden in een project/activiteit meegenomen kunnen worden in de reserveringen voor dat project/activiteit indien dit als voorwaarde is opgenomen in de financiële onderbouwing van dat project/activiteit

Overwegende dat:

  • De onder bestede € 866.000 bestemd voor armoedebeleid zijn weggevloeid naar de algemene reserve in 2020 terwijl deze heel dringend nodig zijn en goed aangewend kunnen worden voor de bestrijding armoede;
  • Het principe om onder bestede gelden aan het begin van het nieuwe jaar te laten vervallen in de algemene middelen goed is
  • Het voorbeeld van de €866.000 aantoont dat het maatwerk vereist om onder bestede gelden zomaar terug te laten vloeien naar de algemene gelden bij de afsluiting van het boekjaar

Draagt het college op:

  • Bij de 10-maandsrapportage een overzicht aan de raad aan te leveren met alle projecten/activiteiten die onder bestede gelden hebben en daaraan gekoppeld ook de reden van onderbesteding
  • Bij de behandeling van de 10-maandsrapportage met de raad te beslissen welke projecten/activiteiten die een onderbesteding hebben alsnog in reservering meegaan met het desbetreffende project/activiteit naar het volgende boekjaar

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: