Niet bezuinigen op meerkosten Zorg

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Deze coalitie als uitgangspunt neemt dat alle zorguitgaven gedaan worden binnen het budget dat Rotterdam krijgt van het Rijk

Overwegende dat:

  • Deze coalitie voornemens is om op de tegemoetkoming Meerkosten Zorg (wat de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten is) 3 miljoen euro/ jaar te gaan bezuinigen

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • De bezuiniging van 3 miljoen euro per jaar op de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg ongedaan te maken

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: