MOTIE: Voortgangsrapportage moet kloppen

20 oktober 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 20 oktober 2022 ter bespreking van Het Woonbeleid in Rotterdam;

 

Constaterende dat: 

  • De Voortgangsrapportage Woonvisie, editie 2021, een te rooskleurig beeld geeft van de voorraad sociale woningen in Rotterdam;
  • Ten onrechte ruim 40.000 woningen van particuliere verhuurders tot de sociale voorraad worden meegerekend zónder dat duidelijk is dat de huren van deze woningen onder de liberalisatiegrens liggen;
  • De toewijzing van deze 40.000 woningen niet geschiedt overeenkomstig de wijze waarop woningcorporaties dat doen;
  • De opbrengsten, die particuliere verhuurders genereren met de exploitatie van deze 40.000 woningen, niet ten goede komen aan de volkshuisvesting;
  • De staat van onderhoud van (een deel van) deze 40.000 woningen erbarmelijk slecht is, hetgeen (een deel van) de verhuurders er niet van weerhoudt er woekerprijzen oplopend tot meer dan 1500 euro voor te vragen.

 

Overwegende dat:

  • De ruim 40.000 particuliere huurwoningen, die in voornoemde Voortgangsrapportage sociaal worden genoemd, niet het ‘keurmerk’ sociaal waardig zijn.

 

Roept het college op tot:

  • Het niet langer meerekenen van particuliere huurwoningen bij de sociale voorraad;
  • En dit aan te passen in de Voortgangsrapportage Woonvisie, editie 2021.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: