MOTIE: Uit de lengte of de breedte!

10 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 08 en 10 november 2022 ter bespreking van de begroting 2023;

 

Constaterende dat:

  • Het college constateert dat de beschikbare schaarse middelen het college dwingen om scherpe keuzes te maken;
  • Er niet alleen een financieel probleem is, maar ook een personeelsprobleem in de zorg.

 

Overwegende dat:

  • Het stadsbestuur maatregelen wil doorvoeren die zeer arbeidsintensief zijn zoals het toepassen van de menselijke maat in de zorg;
  • 50PLUS voor dergelijk maatwerk is maar dat dit ook arbeidsintensief is;
  • De personeelsproblemen een algemeen verschijnsel zijn waar we voorlopig nog geen oplossing voor hebben.

 

Draagt het college op:

  • In de onderbouwing van het maatregelenpakket voor de 16 miljoen euro ook de borging van de menselijke maat in de zorg garanderen.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: