MOTIE: Stuur de wijkraad de wijk in met handgeld!

4 juli 2023

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 4 en 6 juli 2023 ter bespreking van de voorjaarsnota,

 

Constaterende dat:

 

  • We sinds 2022 wijkraden hebben;
  • De wijkraden de ogen en oren voor de stad zijn;
  • De wijkraden initiatieven uit de wijk kunnen stimuleren en ondersteunen;
  • De wijkraden daarvoor nauwelijks budget hebben.

Overwegende dat:

  • Een goed functionerende wijkraad zelf over enig budget moet beschikken;
  • Een goed functionerende wijkraad zelfstandig over dit budget moet kunnen beschikken;
  • Dit momenteel niet of onvoldoende mogelijk is;
  • Het beperkte budget het goed functioneren van de wijkraad in de weg staat.

 

Draagt het college op:

 

  • De wijkraden de beschikking te geven over handgeld van € 5.000 per jaar, waarover zij achteraf verantwoording afleggen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: