MOTIE: Openbaarmaking van de notulen van de bijeenkomsten van de POR en de kopgroep POR

20 oktober 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 20 oktober 2022 ter bespreking van Het Woonbeleid in Rotterdam;

Constaterende dat:

  • De wethouder met marktpartijen in het Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR) met een grote groep vertegenwoordigers van de gemeente, verschillende marktpartijen (zoals bouwers, ontwikkelaars, investeerders en woningcorporaties) bijeenkomt;
  • Het doel van het platform is te komen tot een “gezamenlijke (markt/gemeente) investeringsstrategie die snel vertaald kan worden in acties”;
  • Er tevens een Kopgroep POR bestaat, waarin tweemaandelijks overleg plaatsvindt tussen enkele vaste vertegenwoordigers uit de POR met als doel onder meer een “vinger aan de pols” te houden bij de uitvoering van het woningbouwakkoord (waarover hieronder meer), het “challengen van nieuw beleid voor het wordt vastgesteld door college en/of raad” en een verbetering van processen rond nieuwbouw.

 

Overwegende dat:

  • De werkwijze van de POR en de kopgroep POR niet transparant is;
  • Dit onwenselijk is.

 

Roept het college op tot:

  • Het openbaar maken van de notulen van de bijeenkomsten de POR en de kopgroep POR;

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: