MOTIE: In Rotterdam slaapt niemand op straat!

10 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 08 en 10 november 2022 ter bespreking van de begroting 2023;

 

Constaterende dat:

 • Dak- en thuislozen in Rotterdam mede door de enorme toename van armoede, door gebrek aan woningen, steeds meer toeneemt;
 • Nederland (en daarmee ook Rotterdam) in Europees verband op 21 juni 2021 een verklaring ‘Lisbon declaration to combat homelessness’ heeft ondertekend die het volgende stelt:
  • niemand buiten hoeft te slapen door gebrek aan goede opvang;
  • niemand langer dan nodig in de opvang hoeft te verblijven;
  • niemand de gevangenis of het ziekenhuis verlaat zonder adequate huisvesting;
  • zo min mogelijk mensen uit hun huis gezet worden en niemand uit huis gezet wordt zonder ondersteuning naar een passende huisvesting;
  • mensen die dakloos zijn, worden daar niet om gediscrimineerd.

 

Overwegende dat:

 • De komende winter vanwege de gigantische inflatie die hoogstwaarschijnlijk gaat uitmonden in een financiële recessie veel meer mensen als in andere winters dakloos zullen worden;
 • Rotterdam altijd heeft gezegd dat in onze stad niemand buiten hoeft te slapen door gebrek aan goede opvang;
 • Omdat Rotterdam voorgaande jaren een tekort aan opvang voor dak- en thuislozen heeft gehad zal dit de komende winter vanwege de verwachte toename aan dak- en thuislozen zeker weer het geval zijn;
 • Nu alvast voor de aanstormende winter in te gaan zetten op extra onderdak voor dak- en thuislozen in Rotterdam.

 

Draagt het college op:

 • Ter voorkoming van een tekort aan slaapplaatsen voor dak- thuislozen op de kortst mogelijke termijn een hotelboot met ruim voldoende extra slaapplaatsen voor dak- en thuislozen in Rotterdam aan te laten meren in Rotterdam.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: