MOTIE: Geen visie, geen ruimtelijke ordening!

28 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 28 september 2023 ter bespreking van de ontwerp partiële herziening Omgevingsvisie Rotterdam-Oostflank;

 

Constaterende dat:

 

  • De gemeenteraad al meer dan één jaar aan het wachten is op beleid rond de volkstuinen en er ondanks vele toezeggingen nog steeds geen visie op de volkstuinen ligt;

Overwegende dat:

 

  • De volkstuinen de groene longen van de stad zijn en heel veel Rotterdammers genieten van deze prachtige stukjes leefomgeving

In de partiele herziening Omgevingsvisie Rotterdam-Oostflank totaal geen rekening gehouden wordt met een op handen zijnde visie Volkstuinen..

 

Draagt het college op:

 

  • In de partiele herziening Omgevingsvisie Rotterdam-oostflank de Volkstuinen A.T.V. Kweeklust, V.T.V. de Venhoeve, A.T.V. Ommoord vanwege het ontbreken van een volkstuinenvisie te behouden;
  • Nog voor het einde van het jaar 2023 een conceptvisie ‘Volkstuinen’ aan de gemeenteraad te doen toekomen rekening houdend met het behoud van de volkstuincomplexen A.T.V. Kweeklust, V.T.V. de Venhoeve, A.T.V. Ommoord

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: