MOTIE: Geen carte blanche voor de oplopende kosten in de zorg!

10 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 08 en 10 november 2022 ter bespreking van de begroting 2023,

 

Constaterende dat: 

  • Het college constateert dat de beschikbare schaarse middelen het college dwingen om scherpe keuzes te maken;
  • Het college constateert in het coalitieakkoord dat het totale tekort oploopt tot ongeveer €200 miljoen per jaar;
  • Het college in de begroting een bezuiniging van €16 miljoen opneemt;
  • Het college in juni 2022 aangeeft dat er voor de tekorten een maatregelenpakket gaat opzetten en deze voor de begroting 2023 gaat presenteren;
  • Het college deze afspraak niet nagekomen is en er geen maatregelenpakket voorligt voor de €200 miljoen maar ook niet voor de €16 miljoen voor 2023.

 

Overwegende dat:

  • Bij de begroting 2023 wel de bezuiniging van €16 miljoen is opgenomen maar er zelfs geen maatregelenpakket voor deze €16 miljoen aangeleverd is door het college;
  • 50PLUS Rotterdam geen Carte Blanche wenst te geven voor deze beleidsperiode en zelfs niet voor 2023 voor de €16 miljoen.

 

Draagt het college op:

  • De bezuinigingen op te schorten en tekorten uit de algemene reserves aan te vullen;
  • De hoogste prioriteit te geven aan het opzetten van een goed maatregelenpakket dat de tekorten van €200 miljoen voorkomt.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: