MOTIE: Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden!

20 oktober 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 20 oktober 2022 ter bespreking van het agendapunt ‘Brief van het college van B&W over het presentatierapport beslisinformatie MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam en Rotterdamse inzet’;

 

Constaterende dat:

 

 • De gehele gemeenteraad een derde oeververbinding in Rotterdam noodzakelijk vindt voor de verdere ontwikkeling van Rotterdam;
 • Het college van B&W voorkeur heeft om de derde oeververbinding tussen de Esch en de Veranda te realiseren met een brug als voorkeursvariant;
 • De gemeenteraad in de vorige collegeperiode de wens heeft uitgesproken om de metrotunnelvariant als de voorkeursvariant te willen.

Overwegende dat:

 

 • De wethouder aangeeft dat de metrotunnelvariant een te dure variant is om uit te voeren;
 • De brugvariant het meest problematisch is om te realiseren en technisch hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar is;
 • De brugvariant heel veel weerstand ondervindt van omwonenden;
 • Naast de metrotunnelvariant en de brug er ook nog een tramtunnelvariant mogelijk is;
 • Deze tramtunnelvariant veel minder duur is, technisch haalbaar is en geen weerstand ondervindt van omwonenden;
 • Op termijn de tramtunnel omgebouwd kan worden naar een metrotunnel.

 

Draagt het college op:

 

 • De tramtunnelvariant als voorkeursscenario aan te gaan dragen in de onderhandelingen op 10 november van het BO-MIRT;
 • In het verdere proces op weg naar een derde oeververbinding de tramtunnelvariant te laten onderzoeken.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: