MOTIE: Een brug te ver!

28 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 28 september 2023 ter bespreking van de ontwerp partiële herziening Omgevingsvisie Rotterdam-Oostflank;

 

Constaterende dat:

 

  • De gehele gemeenteraad een derde oeververbinding in Rotterdam noodzakelijk vindt voor de verdere ontwikkeling van Rotterdam en in het bijzonder voor de gebiedsontwikkeling van de Oostflank;
  • De MER commissie Rotterdam constateert dat het niet doorgaan van een nieuw stadion en de onoverbrugbare knelpunten van de bestuurlijke voorkeusalternatief van een brug vraagt om een heroverweging van de derde oeververbinding en de omgevingsvisie Oostflank.

Overwegende dat:

 

  • De tunnelvariant volgens de MER commissie niet duurder is als de brugvariant;
  • De MER commissie constateert dat de brugvariant knelpunten oplevert voor de scheepvaart en het Natuurnetwerk Nederland;
  • Met een tunnelvariant qua infrastructuur bij de gebiedsontwikkeling Oostflank heel nieuwe mogelijkheden ontstaan;

 

Draagt het college op:

 

  • Gezien de Adviezen van de MER commissie tot een heroverweging te komen van de ontwerp partiële herziening Omgevingsvisie Rotterdam-Oostflank.;

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: