MOTIE: Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans is achterhaald

20 oktober 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 20 oktober 2022 ter bespreking van Het Woonbeleid in Rotterdam;

 

Constaterende dat:

  • In november 2019 de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans is afgesloten tussen gemeente en woningcorporaties Woonstad Rotterdam, Vestia, Havensteder en Woonbron;
  • Huurdersorganisaties van deze vier corporaties niet volwaardig betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de BOK.

 

Overwegende dat:

  • De BOK anno 2022 achterhaald is;
  • Het ter compensatie van het door de corporaties duurder maken van 19 wijken aanbieden van locaties voor nieuwbouw van sociale woningen ernstige vertraging heeft opgelopen;
  • Het geen hout snijdt dat de corporaties doorgaan met het door liberalisering duurder maken van die 19 wijken zonder dat daar ter compensatie aanbod van nieuwbouwlocaties tegenover staat.

 

Roept het college op tot:

  • Het in gesprek gaan met woningcorporaties Woonstad Rotterdam, Vestia, Havensteder en Woonbron om te komen tot een herziening van de Bestuurlijke overeenkomst Wijken in Balans, met dien verstande dat de voornemens van de corporaties om hun woningen in 19 Rotterdamse wijken duurder te maken een halt wordt toegeroepen;
  • Het betrekken van de huurdersorganisaties, Klantenraad Woonstad, Huurdersraad Vestia (De Hef i.o.), Huurdersalliantie De Brug en de CPRW bij de te voeren gesprekken.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: