MOTIE: Beperk de beperkingen van Trevvel!

29 september 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 29 september 2022 ter bespreking van de

problemen met het leerlingen- en doelgroepenvervoer door Trevvel;

 

Constaterende dat:

 • Het leerlingenvervoer zeer te wensen over laat;
 • Het gebrek aan chauffeurs daarvan de oorzaak zou zijn;
 • Dit tekort al een jaar geleden bekend was;
 • Het college heeft besloten dat het beperken van vervoer van ouderen de oplossing zou zijn om

  kinderen toch op tijd op school en weer naar huis te brengen;

 • Dat de wethouder bij monde van het college geen einddatum van deze beperking heeft genoemd.

 

 

Overwegende dat:

 • Vervoer van ouderen een maatwerkvoorziening is volgens de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo);
 • Veelouderenbegripkunnenopbrengenvoorhetbeterenefficiëntervervoervankwetsbarekinderen;
 • 50PLUSbenadruktdatonderwijsvoorkindereneenrechtenplichtisen50PLUSbegrijptdateroffers

  voor worden gevraagd;

 • Ouderenechterookrechthebbenopvervoeropmaat;
 • Vervoer van levensbelang is voor de steeds minder mobiele ouderen om te voorkomen dat ze

  vereenzamen.

   

   

 

Draagt het college op:

 • HetbeperkenvanhetvervoervanouderendoorTrevveltelimiterentoteindoktober2022;
 •  Trevvel te dwingen met onderaannemers en aanbieders van vervoer samen te werken om de dienstverlening zo snel mogelijk voor 1 november op peil te brengen en te houden.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: