Meer aandacht voor ouderenverwaarlozing!

8 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 6 en 8 juli 2021 ter bespreking van de voorjaarsnota 2021;

Constaterende dat:

 • Geweld, huiselijk geweld en ouderenmishandeling vele gezichten kent;
 • Dat verwaarlozing kan duiden op een vorm van ouderenmishandeling waarbij het gaat om het onthouden van voeding, lichamelijke verzorging, sociale contacten, adequate medische zorg en medicijnen, maar ook van aandacht, emotionele zorg en respect;
 • Verwaarlozing ook het gevolg kan zijn van onjuist, onkundig of onvoldoende handelen;
 • Verwaarlozing ook het gevolg kan zijn van zorgmijdend gedrag van ouderen.

Overwegende dat:

 • Ouderen die te maken hebben met verwaarlozing vragen vaak geen hulp;
 • De gemeente ondanks al haar inspanningen waakzaam moet blijven dat ze de ouderen niet verwaarloost;
 • Signalen van verwaarlozing door gemeente en derden afgegeven moeten worden;
 • Er getoetst wordt op doelmatige en efficiënte inzet van de middelen, maar er ook aandacht moet komen of het voldoet aan de behoeften van de Rotterdamse ouderen;
 • Bemoeizorg vaak de enige mogelijkheid is om deze groep ouderen te helpen.

 Draagt het college op:

 • Meer aandacht te hebben voor signalen van verwaarlozing en mogelijke achterliggende problematiek van zorgmijding of ouderenmishandeling;
 • Daartoe met partners, waaronder zorgaanbieders, verhuurders, huisartsen, SOL als uitvoerder van het ouderenmaatschappelijk werk in de wijkteams en de alliantie aanpak ouderenmishandeling in te zetten op bewustwording, preventie en vroegsignalering;
 • In de uitwerking van de campagne rondom verborgen leed verwaarlozing van ouderen extra aandacht te geven;
 • Te verkennen wat de mogelijkheden zijn om bemoeizorg eerder en beter in te zetten en te monitoren of gemeentelijke aangeboden diensten voldoen aan de behoeften van de Rotterdamse ouderen.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: