Mantelzorgwaardering

7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020;

Constaterende dat:

  • Nederland circa 4,4 miljoen mantelzorgers heeft, dat steeds meer zorg bij mantelzorgers terechtkomt, en dat 8,6% van hen zich zwaar belast voelt
  • Mantelzorgers een hoeksteen van de participatiesamenleving vormen, en volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een kostenbesparing voor de samenleving opleveren van circa € 6,6 miljard
  • Het totale budget voor mantelzorgondersteuning en –waardering dit jaar € 142,9 miljoen bedraagt, zijnde 6,62% van het basisbudget WMO1

Overwegende dat:

  • Mantelzorgers een onmisbare bijdrage leveren aan de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van zorg
  • Rotterdam ervoor moeten zorgdragen dat het budget dat voor mantelzorgwaardering in principe beschikbaar is ook daadwerkelijk volledig wordt besteed aan mantelzorgers

Draagt het college op:

  • In lijn met de handreiking van Mezzo ‘opstellen beleid mantelzorgwaardering’2de mogelijkheden voor het bieden van mantelzorgwaardering maximaal te benutten, en mantelzorgers hier actief bij te betrekken

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 1https://mantelzorg.nl/uploads/content/file/Indicatie%20budgetten%20mantlzorgondersteuning%202019%20 -%20gemeenten_1547470307%20-%20nieuw_1566223075.pdf
2https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/mantelzorg-ondersteuning/gemeenten-en- mantelzorg/waardering-mantelzorg-door-gemeenten-handreiking
Delen via: