Maak groepswonen voor ouderen mogelijk

31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 31 januari 2019 ter bespreking van de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer

Constaterende dat:

 • Het aantal 65-plussers tot 2035 met ruim 30.000 toeneemt van 97.000 nu, naar 129.000 in 2035;
 • Vooral het aantal 75-plussers in 2035 met 44 procent enorm zal zijn toegenomen;
 • Het aantal alleenstaande huishoudens tot 2035 met 46 procent zal toenemen;
 • Het aantal mantelzorgers de komende jaren zal afnemen van vier per zorgvrager nu, naar twee in de nabije toekomst;
 • De huidige woningvoorraad onvoldoende is om te voorzien in de toekomstige woonbehoeften van ouderen;
 • Rotterdam een bovengemiddeld aantal ouderen heeft met een laag inkomen.

Overwegende dat:

 • Groepswonen voor ouderen helpt bij het bestrijden van eenzaamheid;
 • Groepswonen voor ouderen de zorg voor de groepsleden eenvoudig mogelijk maakt;
 • De gemeenschappelijke ruimte van de groepswoning mede gebruikt kan worden als buurtkamer.

Verzoekt het college:

 • Te zorgen, dat corporaties en ontwikkelaars groepswoningen voor ouderen realiseren, zowel in huur- als koopsector;
 • De corporaties en ontwikkelaars de opdracht mee te geven, vooral ook groepswoningen te realiseren waarvoor huurtoeslag mogelijk is.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Delen via: