Inhoudelijk toetsingskader A-evenementen

20 december 2018

 

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 december ter bespreking van het evenementenbeleid.

Constaterende dat:

  • Het aantal A-evenementen in de stad toeneemt;
  • Een aanzienlijk deel van de klachten vanuit bewoners deze evenementen betreft;
  • A-evenementen, indien ze aan de vergunningseisen voldoen, altijd een vergunning krijgen; .
  • De wenselijkheid voor de stad van A~evenementen inhoudelijk niet getoetst wordt, in tegenstelling tot B- an C-evenementen.

Overwegende dat:

  • Met het grote aanta! A-evenementen in de stad het draagvlak voor evenementen onder druk komt te staan;
  • Met het toenemende aantal evenemententin de stad, er gekeken dient te worden naar de wenselijkheid van de evenementen om 20 de leefbaarheid in de stad te waarborgen;
  • Een extra evenementencategorie genaamd A+ wordt toegevoegd, om zo recht te doen aan de grote versoheidenheid van A-evenementen.

Verzoekt het college:

  • Een eenvoudig inhoudelijk toetsingskader te ontwikkelen waarmee A- en A+ evenementen getoetst kunnen worden op de wenselijkheid en bijdrage aan de stad;
  • De evenementensector actief te betrekken bij de ontwikkeling van dit kader;
  • Over de voortgang te rapporteren en deze ter vaststelling voor te Ieggen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Delen via: