Herstructurering NPRZ!

18 juni 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 18 juni 2020 ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2019, inclusief de baten en lasten per programma, de baten en lasten per taakveld en de bestemming van het rekeningresultaat;

Constaterende dat:

  • Het aanpakken van onderwijsachterstanden, het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen en het toerusten van jongeren voor de arbeidsmarkt middels de verlengde schooltijd in Rotterdam Zuid tot nu toe slechts tot 10 uur extra leertijd geleid heeft
  • Het vergroten van de arbeidsparticipatie van bewoners van Rotterdam Zuid, waardoor het aantal mensen dat structureel afhankelijk is van de bijstand wordt verminderd, tot nu toe ver achterblijft (slechts 85%) blijft bij de streefwaarde
  • Ingrepen in de verouderde woningvoorraad die vooral bestaat uit kleine woningen die ervoor moeten zorgen dat gemengde woonmilieus gerealiseerd worden, zodat woonruimte beschikbaar komt voor sociale stijgers uit Zuid en nieuwe bewoners met midden- en hoge inkomens zeer ver achterblijft (minder dan 50%)
  • Het verhogen van het voorzieningenniveau en het gebruik ervan, ter bevordering van de cultuurparticipatie, de aantrekkelijkheid van de leefomgeving en van de economische activiteit in Rotterdam Zuid nog helemaal geen aandacht heeft gehad

Overwegende dat:

 

  • Rotterdam samenwerkt in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) met het Rijk, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid
  • In de huidige periode (2018 -2021) de rijksoverheid aanvullende middelen ter beschikking stelt ter hoogte van € 130 mln en de gemeente Rotterdam dit aanvult met nogmaals € 130 mln
  • Ondanks de grootschalige samenwerking, de enorme hoeveelheid gelden die met het NPRZ gemoeid zijn het resultaat op alle pijlers ver achterblijft
  • Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) die moet werken aan een perspectief voor Rotterdam Zuid dringend op sociaaleconomische versterking toe is halverwege het traject aan een herijking van het programma

Draagt het college op:

  • Op de kortst mogelijke termijn een tussenevaluatie van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) uit te voeren met als doel om tot aanbevelingen te komen hoe het NPRZ te herstructureren tot een programma voor Rotterdam Zuid wat wel vruchten af zal werpen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: