Gisteren geheim, maar vandaag niet meer?

7 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 7 maart voor de Buitengewone Raadsvergadering

 

Constaterende dat:

  • Naar aanleiding van het verstrekken van informatie uit het College door oud-wethouder Adriaan Visser aan de pers
  • Het College van B&W besloten heeft om een ‘Onafhankelijk feitenonderzoek gedeelde informatie Schiekadeblok’ te verrichten
  • Volgens het Onafhankelijk feitenonderzoek gedeelde informatie Schiekadeblok het een document betreft dat de voormalig wethouder heeft gedeeld niet de presentatie betreft die in college aan de orde is geweest, maar een eerdere en op een aantal punten afwijkende versie(werkdocument) betreft
  • Volgens het Onafhankelijk feitenonderzoek gedeelde informatie Schiekadeblok de zaak die vroeg om geheimhouding c.q. de vertrouwelijkheid zijn beloop heeft gekregen, waardoor het motief voor geheimhouding c.q. vertrouwelijkheid is komen te vervallen. Bovendien is bepaalde informatie, voor het delen van de wethouder, reeds naar buiten gekomen. Het is dan niet redelijk te veronderstellen dat deze informatie een kleine 10 jaar na dato nog als geheim c.q. vertrouwelijkheid kan worden geclassificeerd
  • Volgens het Onafhankelijk feitenonderzoek gedeelde informatie Schiekadeblok er geen directe aanleidingen of aanwijzingen gevonden zijn, dat de gedeeld informatie de gemeente of derden financieel, juridisch of economisch kan schaden, noch ten tijde van het delen van informatie in januari 209 noch bij openbaarmaking in maart 2019

 

Overwegende dat:

  • Meerdere fracties hebben aangegeven dat de onderzoeksvraag te beperkt was
  • Het geen gedeeld onderzoek was van het college samen met de raad;

 

Draagt het college op:

  • Om met betrekking tot de informatie die oud-wethouder Adriaan Visser aan de pers heeft verstrekt een second opinion te laten verrichten
  • Deze second opinion in samenspraak met de raad te organiseren.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: