Geheimhouding op collegedocumenten ‘Voor het blok gezet’ opheffen

7 februari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 07 februari 2019,

Constaterende dat:

  • Het onderzoek naar de erfpachtmaatregel Schiekade door de Rekenkamer Rotterdam het eindrapport ‘Voor het blok gezet’ van de Rekenkamer eindelijk openbaar is geworden;
  • De Rekenkamer Rotterdam in haar rapport constateert dat de opeenvolgende colleges qua informatievoorziening vanaf het voorbereiden en afsluiten tot en met het beëindigen van de erfpachtovereenkomst de raad meermaals onjuist en onvolledig hebben geïnformeerd;
  • De eindconclusie van de Rekenkamer is dat ook de erfpachtmaatregel met betrekking tot het Schiekadeblok forse negatieve gevolgen heeft voor de gemeente.

Overwegende dat:

  • Door de opgelegde geheimhouding op een behoorlijk deel van het dossier Schiekadeblok de transparantie van het bestuurlijk (en ambtelijk) handelen in de vorm van een openbaar rapport niet ten goede komt;
  • De gemeenteraad de geheimhouding op de geheime raadstukken van de raad met afscherming van namen en personen heeft opgeheven;
  • Op 05 februari 2019 naar buiten kwam dat geheime stukken zouden gelekt zijn naar de pers om aan te tonen dat het bedrag van 52 miljoen euro wel realistisch zou zijn;

Verzoekt het college:

  •  alle vertrouwelijke en geheime stukken m.b.t het Schiekadedossier, die in de periode die het rekenkamerrapport beslaat met de raad zijn gedeeld, openbaar te maken, met dien verstande dat de gemeente rekening moet houden met haar eigen en voor derden juridische, economische en financiële belangen alsook rechten in de persoonlijke levenssfeer en dat hierom informatie die die belangen schendt kan worden weggelakt, analoog naar hoe dat met de openbaargemaakte raadsstukken is gebeurd;

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: