Geef Zelfregiehuis een kans!

2 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 02 juli 2020 naar aanleiding van de actualiteit over ‘Geef Zelfregie(huis) een kans;

 Constaterende dat:

 • In de actualiteitenraad van donderdag 25 juli jl. diverse partijen in de raad het belang van het voortbestaan van het Zelfregiehuis hebben verwoord;
 • Het college de toezegging heeft gedaan in gesprek te gaan met initiatiefnemers van het Zelfregiehuis;
 • Over de uitkomst van dit gesprek het college heeft toegezegd woensdag 1 juli schriftelijk een terugkoppeling te geven aan de raad;
 • De deadline van verkoop van het pand gepland staat op donderdag 9 juli;
 • Het voor de gemeente geen halszaak is om de Taanderstraat 121 als maatschappelijke vastgoed nog een half jaar vast te houden.

Overwegende dat:

 • Het Zelfregiehuis een belangrijke vol vervult in de informele zorg, voor ontmoeting, activiteiten en plek waar netwerk van activiteiten samen komt;
 • In het gemeentelijk programma veerkrachtig BoTu2028 informele zorg expliciet als belangrijk doel is benoemd waar gemeente samen met initiatieven in de wijk aan wil werken;
 • Daarvoor een plek in de wijk een noodzakelijke voorwaarde vormt;
 • In het najaar het debat over Maatschappelijk Vastgoed in de commissie BWB gaat plaatsvinden
 • Het Regiehuis gedurende het komende half jaar kan ontwikkelen tot een wenselijk zorgcentrum die dan in het Maatschappelijk Vastgoed Taanderstraat 121 haar onderdak kan vinden

Verzoekt het college:

 • Het Maatschappelijk Vastgoed Taanderstraat 121 nog een half jaar niet in de verkoop te doen
 • De gemeente als facilitator samen met de initiatiefnemers van het Zelfregiehuis het komende half jaar een goed plan te ontwikkelen welke past in het beste plan van de wijk zoals opgenomen in de kadernota Vastgoed
 • De resultaten van het raadsdebat in het najaar over Maatschappelijk Vastgoed in de afwegingen meegenomen te worden
 • Over een half jaar terugkoppeling te geven aan de raad

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: