Energietransitie voor iedereen betaalbaar 1

21 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 21 maart 2019 ter bespreking van het Raadsakkoord Energietransitie, februari 2019’,

Constaterende dat:

 • Het raadsakkoord Energietransitie voor een klimaatneutrale en economische duurzame stad gaat
 • Het raadsakkoord het fundament is onder het Rotterdamse klimaatakkoord
 • Het raadsakkoord de basis is voor de gesprekken die gevoerd gaan worden met alle betrokken actoren over maatregelen die moeten bijdragen aan de reductie van CO2
 • De strategie om Rotterdam onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen middels de energietransitie daaraan bijdraagt
 • Bij de keuzes in de energietransitie tien principes als afwegingskader gehanteerd worden
 • Een van die principes is dat dit college de energietransitie voor iedereen betaalbaar houdt en dat dit college energiearmoede voorkomt

Overwegende dat:

 • Dat het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) in een nieuwe studie ‘Meten met twee maten’1aangeeft dat meer dan een half miljoen huishoudens kwetsbaar zijn voor energiearmoede
 • De betaalbaarheid van de energierekening van huishoudens niet alleen bepaald wordt door de hoogte van de rekening en het inkomen maar dat ook woonlasten en andere kosten een essentiële rol spelen
 • Het aandeel van het besteedbare inkomen dat een huishouden aan energie uitgeeft niks over de betaalbaarheid van energie zegt en dat daarmee het dus geen goede betaalbaarheidsindicator is
 • Een huishouden een betaalrisico heeft als het na het betalen van de woon- en energiekosten onvoldoende budget overhoudt voor overig minimaal noodzakelijk levensonderhoud

Roept het college op:

 • Om bij en in de gesprekken die gevoerd gaan worden rondom het Rotterdamse klimaatakkoord het principe betaalbaarheid en energiearmoede als randvoorwaarde mee te geven
 • Bij deze gesprekken in ieder geval financierders, projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties, VVE-vertegenwoordigers, bewoners en dergelijke te betrekken

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: