Een lange termijn Agenda

29 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 29 november 2018 ter bespreking van de agenda,

Constaterende dat:

  • De gemeenteraad van Rotterdam regelmatig wordt overvallen met documenten voor besluitvorming die te laat (korter dan twee weken vóór behandeling) worden aangeleverd;
  • De planning van raadscommissies daarmee op een aantal vaste momenten in het jaar onevenredig wordt belast;
  • De agenda van de gemeenteraad een piekbelasting kent in de maanden juni/juli en december;

Overwegende dat:

  • De gemeenteraad meer grip wenst te krijgen op zijn eigen planning;
  • Er geen helder overzicht bestaat van een lange termijnplanning voor de gemeenteraad;
  • Onevenredige belasting van de raadsagenda de kwaliteit van het besluitvormingsproces niet ten goede komt;

Verzoekt de griffier:

  • Een project te starten ten behoeve van het realiseren van een duidelijke lange termijn agenda voor deze raadsperiode;
  • Over de voortgang van dit project, de planning en eventuele knelpunten twee keer per jaar te rapporteren aan het presidium;

Draagt het college op:

  • Hieraan volledige medewerking die door de griffier verlangd wordt, te bieden

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: