E-Health ook voor de minder draagkrachtigen

31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 31 januari 2019 ter bespreking van de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouderen en Wijzer

Constaterende dat:

 • Er momenteel veel aandacht is voor de technologische ontwikkelingen in onder andere de zorg en thuiszorg;
 • Deze ontwikkelingen snel gaan;
 • Voor het bedienen van de verschillende technische mogelijkheden, vaardigheden en middelen beschikbaar moeten zijn;
 • Vooral de oudste groep Rotterdammers gebruik zal moeten gaan maken van E-Health;
 • Deze groep juist de minste toegang heeft tot internet en weinig vaardigheden heeft op technisch terrein;
 • De hoeveelheid mantelzorgers en professionele zorg in de nabije toekomst verder onder druk komt te staan.

Overwegende dat:

 • Voor het kunnen bedienen van E-Health mogelijkheden, kennis en vaardigheden nodig zijn;
 • Voor het mogelijk maken van E-Health toepassingen apparatuur nodig is;
 • Ouderen het gemakkelijkst met bestaande apparaten zoals telefoon en televisie overweg kunnen;
 • Scholing en vaardigheden aangeleerd moeten worden.

Verzoekt het college:

 • E-Health mogelijk te maken voor alle Rotterdammers;
 • oudere Rotterdammers kennis te laten maken met de mogelijkheden van E-Health;
 • indien de draagkracht van Rotterdammers daarvoor ontbreekt de gemeente hiervoor de benodigde relevante E-Health apparatuur of internetaansluiting beschikbaar te laten stellen;

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Delen via: