DUALISME IS IN ROTTERDAM MORSDOOD

28 januari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 28 januari 2021 ter bespreking van het debat over ‘Geheime nieuwe afspraken over het coalitieakkoord 2018-2022;

Constaterende dat:

 • De coalitiepartijen bestaan uit de VVD, GL, D66, PvdA, CDA, CU/SGP die tezamen 23 zetels van de 45 zetels in de Rotterdamse raad hebben;
 • De individuele coalitiepartijen elk met een eigen verkiezingsprogramma de gemeenteraad 2018-2022 in zijn gegaan;
 • Elk raadslid zonder last (Grondwet, artikel 67, derde lid), met andere woorden zonder bindend mandaat, vrij is om te stemmen zoals het raadslid zelf wil;
 • Bij de formatie een coalitieakkoord is afgesproken tussen de zes partijen en waar een college met 10 wethouders de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit coalitieakkoord hebben genomen;
 • Sinds 2002 de wet Dualisering gemeentebestuur in werking is met als doel de lokale politiek dichter bij de inwoner te brengen;
 • Dualisme betekent dat de zes coalitiepartners zich kritisch en onafhankelijk zullen opstellen jegens het college.

Overwegende dat:

 • Deze hele beleidsperiode het college gestructureerd overleg heeft met de coalitiepartners VVD, GL, D66, PvdA, CDA, CU/SGP over het collegebeleid, over wat er gebeurt in de commissies en dergelijke;
 • Deze hele beleidsperiode de zes coalitiepartijen met consequent 23 van de 45 eenduidige stemmen praktisch alle besluitvorming bepaald;
 • Hiermee elk coalitie-raadslid laat zien de politiek-morele binding aan de coalitie belangrijker te vinden dan het zijn van een raadslid die zonder last gekozen is door de inwoners van Rotterdam en zich vrij voelt om te stemmen wat hij of zij zelf wil;
 • Deze hele beleidsperiode alle input (moties, amendementen, initiatiefvoorstellen, ed) van de oppositie met een afwijzingsadvies van het college per definitie door de coalitiepartners met 23 stemmen wordt weggestemd;
 • Deze hele beleidsperiode alle input (moties, amendementen, initiatiefvoorstellen, ed) van de coalitie een instemmingsadvies van het college krijgt en dus met minimaal 23 coalitiestemmen voor gestemd worden;
 • Het artikel ‘Hoe de Fazantstraat behouden bleef maar de coalitie elkaar bijna kwijtraakte’ in Vers Beton1 laat zien dat de coalitiepartijen VVD, GL, D66, PvdA, CDA, CU/SGP zoals deze hele beleidsperiode al gebeurt het dualisme aan de laars lapt;
 • Deze coalitie daarmee geen enkele behoefte heeft de lokale politiek dichter bij de inwoner te brengen;
 • Deze coalitie daarmee zich in het geheel niet kritisch en onafhankelijk opstelt jegens het college.

Spreekt uit dat:

 • Dat de Rotterdamse inwoners recht hebben op een gemeenteraad die de wet Dualisering gemeentebestuur respecteert en daarmee
  • tot doel stelt dat de lokale politiek dichter bij de inwoner gebracht wordt
  • de coalitiepartners zich kritisch en onafhankelijk zullen opstellen jegens het college van Burgemeester en Wethouders.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: