De polsstok van het weerstandsvermogen en ambities

13 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018 ter bespreking van de begroting 2019,

Constaterende dat:

  • Het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Rotterdam’ aan het eind van de coalitieperiode in 2022 een weerstandsvermogen van 1,2 aangeeft
  • Het college heeft aangegeven dat er ten tijde van het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Rotterdam’ daarin het weerstandsvermogen te hoog is gepresenteerd
  • Uit de beantwoording van de vragen door 50PLUS Rotterdam gebleken is dat de beschikbare weerstandscapaciteit oplopend in 2022 tot € 84 mln. te hoog is gepresenteerd
  • Het college aangeeft dat met de juiste cijfers in het coalitieakkoord m.i.v. 2019 het weerstandsvermogen onder de 1,0 zou zijn gekomen; te weten 0,86 en zo ook de jaren daarna
  • Het coalitieakkoord -op basis van de juiste financiële informatie- toen niet aan haar eigen criterium van minimaal 1,0 aan weerstandsvermogen voldeed  

Overwegende dat:

  • De ambities in het coalitieakkoord met grote financiële consequenties ongetwijfeld anders hadden uitgepakt om te voldoen aan een weerstandsvermogen van minimaal 1,0

Draagt het college op:

  • Om de ambities met grote financiële consequenties in het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Rotterdam’ voor 1 december 2018 te herzien/te actualiseren    

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: