De kracht van het besturen zit in de eenvoud

16 mei 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 16 mei 2019 ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van een zienswijze met betrekking tot het ontwerp van de Strategische Agenda van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2018-2022.

Constaterende dat:

 • In de Gemeenschappelijke Regeling van de MRDH de adviescommissie is vastgelegd;
 • In de tussenevaluatie van de MRDH uit 2017 naar voren komt dat de MRDH-besluitvormingscyclus verhelderd en geëxpliciteerd dient te worden;
 • Uit de tussenevaluatie 2017 tevens naar voren komt dat elke gemeente een MRDH-klankbordgroep kan inrichten die structureel geïnformeerd is en op vaste momenten bijeenkomt;

Overwegende dat:

 • Volgens de betrokken raadsleden de MRDH-beleids en -besluitvormingscyclus nog ruim onvoldoende is verhelderd en geëxpliciteerd;
 • Het afgelopen jaar een MRDH-klankbordgroep is ingericht die structureel geïnformeerd is en op vaste momenten bijeenkomt geënt op de beleids- en besluitvormingscyclus van de MRDH;
 • Deze ingerichte MRDH-klankbordgroep volgens de vertegenwoordigers namens de raad en de vertegenwoordigers van de MRDH namens het college nog aanscherping en een betere invulling behoeft;
 • Deze aanscherping en betere invulling van de MRDH-klankbordgroep afhankelijk is van een heldere en expliciete beleids en-besluitvormingscyclus van de MRDH;
 • Met de instelling van een goedwerkende MRDH-klankbordgroep per gemeente, de adviescommissies kunnen vervallen of een lichtere vorm als benoemd in de Rotterdamse zienswijze op de tussenevaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling MRDH in 2017.

Spreekt uit:

 • De klankbordgroep (bestaande uit raadsleden van de adviescommissies en de portefeuillehouders in de MRDH namens het college) en de burgemeester voorstellen te laten doen om te komen tot een duidelijke werkwijze voor afstemming, informatievoorziening en beïnvloeding van de beleids- en besluitvorming van de MRDH en daarbij de rol van de klankbordgroep, van de commissie EDEM en de adviescommissies te bezien;
 • Deze duidelijke, heldere en expliciete werkwijze van de klankbordgroep ter advisering en implementatie in de MRDH beleids- en besluitvormingscyclus aan de samenwerking MRDH voor te leggen;
 • Nadat de instelling van een goedwerkende MRDH-klankbordgroep per gemeente binnen de samenwerking van de MRDH is gerealiseerd de Gemeenschappelijke Regeling MRDH aan te passen op deze veranderde werkwijze en de huidige opgenomen adviescommissies in de Gemeenschappelijke Regeling te laten vervallen;
 • Draagvlak te gaan zoeken in de andere 22 gemeenten van de MRDH voor dit voorstel.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: