Corona en de Luchtvaartnota 2020-2050

2 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 02 juli 2019 ter bespreking van de zienswijze van de gemeente Rotterdam op de Concept-Luchtvaartnota 2020-2050;

Constaterende dat:

 • De voorliggende Concept-Luchtvaartnota 2020-2050 geschreven is voor de coronacrisis
 • Het coronavirus een wereldwijde Pandemie heeft veroorzaakt
 • De coronacrisis een veranderende attitude bij mensen heeft teweeggebracht als het gaat om vliegen
 • Het veranderende vlieggedrag van mensen door deze Pandemie een enorme impact heeft op de voorliggende Concept-Luchtvaartnota 2020-2050
 • De voorliggende Concept-Luchtvaartnota 2020-2050 totaal niet geanticipeerd heeft op de huidige coronacrisis en wat dit teweegbrengt na de coronacrisis maar erger nog zelfs ervan uitgaat dat de strategische vraagstukken voor de lange termijn zelfs dezelfde zullen blijven

Overwegende dat:

 • De regionalisering na de coronacrisis een meer bepalende factor voor de economie gaat worden
 • Mensen na de Corona-Pandemie niet meer automatisch de hele wereld tot hun achtertuin zullen gaan rekenen en als gevolg daarvan ook minder zullen gaan vliegen
 • Door deze Corona-Pandemie de groei van de luchtvaart minder gestimuleerd en gepromoot zal gaan worden
 • Vanuit de verschillende modaliteiten van bewegen (lucht, spoor, weg, water etc) mensen meer rekening gaan houden met een leefomgeving van gezondheid & zorg
 • Het college in een herziene conceptversie zienswijze op de Concept-Luchtvaartnota 2020-2050 de gevolgen van de coronacrisis voor de lange termijn aan de luchtvaartnota heeft toegevoegd
 • De voorliggende Concept-Luchtvaartnota 2020-2050 echter nu al aangepast dient te worden op de huidige gevolgen/effecten van deze Corona-Pandemie op de luchtvaart 2020-2050
 • Een verzoek van de raad om de effecten van de coronacrisis op de lange termijn maar ook op de korte termijn mee te nemen in de voorliggende Concept-Luchtvaartnota 2020-2050 de zienswijze van het college versterkt

Verzoekt het college:

 • In haar zienswijze op de Concept-Luchtvaartnota 2020-2050 aan te geven dat in een toelichting van de Luchtvaartnota 2020-2050 opgenomen wordt:
  • Een beschrijving van de huidige coronacrisis en de effecten voor en door de huidige luchtvaart;
  • Een duiding van de toekomstige gevolgen/effecten van deze Corona-Pandemie op de luchtvaart 2020-2050
 • In haar zienswijze op de Concept-Luchtvaartnota 2020-2050 aan te geven dat de voorliggende Concept-Luchtvaartnota 2020-2050 aangepast dient te worden op de huidige en toekomstige gevolgen/effecten van deze Corona-Pandemie op de luchtvaart 2020-2050

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: