College, help inwoners mee te ontwikkelen!

18 oktober 2018

Constaterende dat:

 

 • De op handen zijnde nieuwe Omgevingswet bedoeld is om ruimtelijke ordening eenvoudiger, sneller en beter te maken
 • Naast ruimte voor een integrale aanpak en ontwikkeling, de wet nog twee belangrijke thema’s kent: initiatieven en participatie
 • Participatie en initiatieven van in het bijzonder inwoners en maatschappelijke organisaties helpt om sociaal-maatschappelijke inzichten en vraagstukken in te brengen bij ruimtelijke plannen
 • Transparante, objectieve, toegankelijke en begrijpelijke informatie daarbij essentieel is om als inwoners en maatschappelijke organisaties te kunnen participeren en om initiatieven te kunnen ontwikkelen
 • Samenwerken met inwoners en maatschappelijke organisaties ook een onderdeel is van het participatieproces en daarmee een steeds belangrijker factor wordt in onze voortdurend veranderende samenleving. Samenwerken zorgt voor draagvlak, vertrouwen en goede relaties die uiteindelijk zullen leiden tot betere (ruimtelijke) plannen.
 • Samenwerking vraagt om een cultuurverandering en veranderende rollen voor de vele andere commerciële belanghebbenden in de markt van de Ruimtelijke Ordening zoals projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, partijen met ‘grondpositie’ (en overheden)

Overwegende dat:

 • De gemeente de taak heeft om te zorgen dat sociaal-maatschappelijke vraagstukken meegenomen worden in ruimtelijke plannen
 • De gemeente de menselijke maat dient te bewaken en het perspectief van alle initiatiefnemers (commercieel en niet commercieel) als uitgangspunt dient mee te nemen in ruimtelijke ontwikkelingen
 • Door initiatiefnemers te ondersteunen met kennis over bijvoorbeeld participatie en kwetsbare groepen er betere plannen ontwikkeld kunnen worden die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving.
 • Het college in 2009 op verzoek van de raad reeds een onderzoek heeft gedaan naar hoe participatie van bewoners bij bouwplannen onderdeel kan worden van bouwinitiatieven in de stad en geresulteerd heeft in ‘De Rotterdamse Participatie-aanpak’.1 Deze Participatie-aanpak is opgenomen in de Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken (RSPW) maar heeft geen dwingend karakter gekregen.
 • Op landelijk2 maar ook op gemeentelijk niveau steeds meer behoefte ontstaat om in te zetten op inwonersinitiatieven oftewel niet-commerciële projectontwikkelaars die woningen bouwen, bestaande panden opknappen en gebouwen transformeren met het doel om betaalbare huisvesting te creëren en te behouden voor de bewoners
 • De gemeente bij dergelijke initiatieven een cruciale partij is om daarin te ondersteunen en te faciliteren omdat tussen de grote spelers op de woningmarkt nieuwe wooninitiatieven/woon coöperaties anders al snel in het gedrang komen
 • In het vastgestelde Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ op 5 juli 2018 op bladzijde 10 onder ‘Wat we gaan doen’, thema ‘Bouwen&Wonen’, zesde bullit staat; ‘We starten met een pilot rondom coöperatieve woonvormen waarbij huurders gezamenlijk eigenaar zijn van de woning. Zo wordt er gekeken naar alternatieven voor het traditionele eigenaarschap of verhuur van woningen. In een wooncoöperatie zijn mensen directer betrokken bij beheer van hun woning en de leefomgeving.’
 • In steden als Kopenhagen, München, Antwerpen en Zurich maar ook in Amsterdam en Den Haag al dergelijke collectieven van inwoners reeds een serieuze partij in stedelijke ontwikkeling zijn

Verzoekt het college

 • Het college voor het einde van het jaar met een actieplan “Ondersteuning en facilitering alternatieve coöperatieve woonvormen voor inwoners’ te ontwikkelen en deze aan de gemeenteraad voor te leggen

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: