Coalitiebegroting

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Het financiële uitgangspunt (het basispad) knelt
  • Ambities met nieuwe keuzes voor financieel beleid worden gedekt
  • Gestuurd gaat worden op een weerstandsvermogen dat geënt is op de financiële risico’s die de stad loopt

Overwegende dat:

  • Definities zoals met betrekking tot het weerstandsvermogen veranderd zijn
  • Er ingeteerd wordt op risicoreserves door het verlagen van het weerstandsvermogen van 1,4 naar 1,0
  • Er een hypotheek op de toekomst bij de doorvertaling van het nieuwe weerstandsvermogen genomen wordt
  • Meevallers op de begroting vrijvallen in de algemene middelen
  • Tegenvallers door de eigen portefeuillehouders opgevangen dienen te worden

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • Niet te wachten met het aanleveren van de financiële doorvertaling van het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ in het najaar van 2018 middels een begroting 2019, maar de komende week met een onderbouwde begroting van dit coalitieakkoord te komen

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: