Broze Bedoelingen: MOTIE 9 Proeftuin Gezond Gewicht

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken blijven bij de samenleving;
  • Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen;
  • Het college in de actielijn ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’ wil bewerkstelligen dat ouderen in de wijk of buurt gebruik kunnen maken van een laagdrempelig aanbod aan beweegactiviteiten, op een aantrekkelijke en goed bereikbare plek;
  • Het college in de actielijn ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’ als vierde maatregel inzet op een project ‘Proeftuin Gezond Gewicht’ waarin een centrale zorgcoördinator Rotterdammers met een kwetsbare gezondheid begeleidt, zoals mensen met een overgewicht en risico op hart- en vaatziekten. De begeleiding moet ertoe leiden dat deelnemers aan het project worden begeleid naar een passend aanbod. Mee gaan doen aan een beweegactiviteit is daar een onderdeel van.

Overwegende dat:

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het project ‘Proeftuin Gezond Gewicht’ gericht is op mensen met overgewicht en deze proeftuin aansluit bij een probleem van ouderen omdat 22% (meer dan 21.000 ouderen) van de ruim 97.000 Rotterdamse 65-plussers ernstig overgewicht hebben;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het project ‘Proeftuin Gezond Gewicht’ niet specifiek gericht is op ouderen en dus uiteindelijk niet is ingezet voor enkel 65-plussers maar juist voor jongeren en het bereik van dit project slechts 5 ouderen is geweest waardoor het bereik dus nihil te noemen is;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onduidelijk is of deelname aan de proeftuin ertoe leidt dat deelnemers een gezonder gewicht bereiken en onlangs hiernaar een vierjarig promotieonderzoek van de Erasmus Universiteit is gestart;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente niet voornemens is de maatregel structureel te financieren.

 

Draagt het college op:

  • Niet verder te investeren in de ‘Proeftuin Gezond Gewicht’;
  • Naar aanleiding van het promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit te investeren in onderzoek naar hoe ouderen met een overgewicht en risico op hart- en vaatziekten te ondersteunen in het krijgen van een gezonder gewicht.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: