Broze Bedoelingen: MOTIE 80 Deltaplan Ouderenhuisvesting!

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen;
 • Sinds het opstellen van het uitvoeringsprogramma Rotterdam Ouder & Wijzer de woningnood voor het sociale segment en het middensegment enorm is toegenomen;
 • Er door het college aan ouderenhuisvesting in de vorm van woningen in het sociale segment, middensegment en tussenvoorzieningen geen urgentie gegeven wordt;
 • Ale ambities in de pijler ‘Wonen en Woonomgeving’ van het uitvoeringsprogramma ‘Ouder&Wijzer’ volgens de rekenkamer niet zullen bijdragen aan het realiseren van meer woningen voor ouderen in het sociale segment, het middensegment en qua tussenvoorzieningen;

 

Overwegende dat:

 

 • Woonvisie 2030 voor wat betreft de doelgroep ouderenhuisvesting er totaal geen visie is ontwikkeld;
 • Het college geen enkele urgentie voelt om woonbeleid in het sociale segment, in het middensegment en als tussenvoorziening voor ouderen te ontwikkelen;
 • Door het al jaren onderschatten van het belang van realiseren van betaalbare ouderenhuisvesting in het sociale- en middensegment door het college er een scheefgroei in wonen en een tekort aan ouderenhuisvesting is ontstaan;
 • Door het niet inspelen met voorzieningen, zorg, huisvesting, werk en dergelijke op de toename van het aantal ouderen in onze samenleving de wooncrisis nog zal gaan toenemen;
 • Er grote mentale druk op het doorstromen van ouderen uit hun woningen wordt uitgeoefend vanwege de enorme woningnood in het sociale segment en het middensegment;
 • Daarmee ouderen zeer onterecht gestigmatiseerd worden als zijnde de doelgroep die verantwoordelijk is voor de woningnood van jongeren en jonge gezinnen.

 

Draagt het college op:

 

 • Met een deltaplan ouderenhuisvesting te komen waarin het college oa aangeeft;
  • Hoeveel betaalbare ouderenwoningen (sociaal, middensegment en als tussenvoorziening) te willen realiseren op welke termijn;
  • Waar en waarom deze gewenste betaalbare ouderenhuisvesting in de gebieden van de stad te gaan realiseren;
  • Of en hoe ouderenhuisvesting geclusterd gaat worden;
  • Hoe te gaan waarborgen bij woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, etc dat er prioriteit gegeven gaat worden aan het realiseren van betaalbare woningbouw in het sociale- en middensegment en als tussenvoorzieningen voor ouderen;
  • Hoe de ouderen te compenseren voor de financiële schade die geleden wordt bij doorstroming;
  • Welke en hoe leefbaarheidsaspecten (zorg-, cultuur-, winkel-, recreatie-, buitenruimte-voorzieningen, ed) gekoppeld gaan worden aan ouderenhuisvesting.
 • Dit deltaplan onderdeel laat worden van het uitvoeringsprogramma ‘Ouder&Wijzer’ en Woonvisie 2030.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: