Broze Bedoelingen: MOTIE 77 Stimuleren aanbod welzijnsorganisaties

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
  • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
  • Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk zelfstandig kunnen;
  • Het college in de actielijn ‘stimuleren aanbod welzijnsorganisaties’ in de opdracht aan welzijnsorganisaties de opdracht op te nemen om, aanvullend op de dagbesteding die vanuit de Wmo/Wlz wordt aangeboden, preventieve dagbesteding te organiseren in de Huizen van de wijk plus.

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat wat het stimuleren van de welzijnsorganisaties slechts één project gerealiseerd is, namelijk ‘voetbalherinneringen van voetbalvereniging Excelsior samen met welzijnsorganisatie DOCK;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college wel nieuwe vormen van dagbesteding breder wil uitrollen in de stad, maar er niet bij zegt welke en ook niet in hoeveel gebieden en welke gebieden dat zijn;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de bijdrage aan de ambitie onzeker is.

 

Draagt het college op:

 

  • Te onderzoeken in welke wijken waar behoefte aan is;
  • Concrete doelstellingen en aantallen op te nemen in de aanbestedingen van het welzijnswerk;
  • Concreter te zijn over de aard en frequentie van de aan te bieden activiteiten.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: