Broze Bedoelingen: MOTIE 76 Demen Talent

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
 • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk zelfstandig kunnen;
 • Het college in de actielijn ‘Demen Talent’ in de opdracht aan welzijnsorganisaties de opdracht op te nemen om, aanvullend op de dagbesteding die vanuit de Wmo/Wlz wordt aangeboden, preventieve dagbesteding te organiseren in de Huizen van de wijk plus.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de instroom van vrijwilligers met dementie in het project Demen Talent lager is dan gehoopt, slecht vijf deelnemers hebben zich gemeld;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er wel vijftig professionals, vrijwilligers en mantelzorgers zijn getraind in de methodiek om deelnemers te begeleiden;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat er vierhonderd mensen zijn bereikt met voorlichting over het traject;
 • Uit onderzoek van Amsterdam UMC is gebleken dat de deelnemers baat hebben gehad bij het project;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de financiering van het project tijdelijk was en onzeker voor de toekomst;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het niet duidelijk is of de gemeente het project in andere wijken wil realiseren en financieren.

 

Draagt het college op:

 

 • De voorwaarden te scheppen voor continuering van het project Demen Talent en dit stadsbreed beschikbaar te maken.
 • De benodigde middelen beschikbaar te stellen dan wel voor de benodigde financiering zorg te dragen.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: