Broze Bedoelingen: MOTIE 75 Belevingstuinen

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
 • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk zelfstandig kunnen;
 • Het college in de actielijn ‘Belevingstuinen’ tuinen geschikt wil maken voor mensen met dementie.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de belevingstuinen zich bevinden bij woon-zorgcomplexen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente niet de opdrachtgever van de belevingstuinen is noch de belevingstuinen financiert;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat belevingstuinen goed gebruikt worden;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente geen actieve rol heeft bij het realiseren van de belevingstuinen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de belevingstuinen vooralsnog beperkt kunnen bijdrage aan de ambitie passende zorg en ondersteuning.

 

Draagt het college op:

 

 • Belevingstuinen aan te leggen in combinatie met dementievriendelijke wandelroutes;
 • Te onderzoeken in welke wijken deze belevingstuinen het beste aangelegd kunnen worden;
 • De benodigde middelen beschikbaar te stellen dan wel voor de benodigde financiering zorg te dragen.

 

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: