Broze Bedoelingen: MOTIE 74 Mantelfoon

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
  • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
  • Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk zelfstandig kunnen;
  • Het college in de actielijn ‘Mantelfoon’ een vast aanspreekpunt wil realiseren om mantelzorgers te ondersteunen bij het aanvragen van zorg en ondersteuning.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het bereik van de Mantelfoon beperkt is. In de periode mei tot en met december 2020 is de Mantelfoon 300 keer gebeld, dat is slechts 0,3 procent van de 100.000 mantelzorgers die Rotterdam volgens de Rekenkamer heeft;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert met name de mantelzorgcoach aan sluit bij de behoefte van een deel van de mantelzorgers aan een vast aanspreekpunt;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de Mantelfoon slechts een beperkte bijdrage kan hebben aan de ambitie van passende zorg en ondersteuning.

 

 

Draagt het college op:

 

  • De bekendheid van de Mantelfoon onder mantelzorgers te vergroten;
  • De bekendheid en het gebruik van de mantelzorgcoach te vergroten;
  • Voldoende middelen beschikbaar te stellen voor zowel de Mantelfoon ondersteuning als wel voor de mantelzorgcoaches.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: