Broze Bedoelingen: MOTIE 73 Langdurige ondersteuning door vrijwilligers

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
  • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
  • Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk zelfstandig kunnen;
  • Het college in de actielijn ‘Langdurige ondersteuning door vrijwilligers’ wil onderzoeken hoe tijdelijke en langdurige ondersteuning van een vertrouwde vrijwilliger (een maatje) voor mensen met dementie en hun mantelzorger kan worden georganiseerd.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente met de welzijnsorganisatie SOL en de netwerkorganisatie Genero heeft onderzocht om tot aanbevelingen te komen voor het langdurig verbinden van vrijwilligers aan mensen met dementie;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat per oktober 2020 gestart is met het werven van vrijwilligers;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het niet duidelijk is welke organisatie het onderzoek financiert of coördineert;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onzeker is het project kan bijdrage aan de ambitie van het college.

 

Draagt het college op:

 

  • De coördinatie te nemen van het project Langdurige ondersteuning door vrijwilligers;
  • Het onderzoek en de uitvoering van het project Langdurige ondersteuning door vrijwilligers financieel te ondersteunen.

 

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: