Broze Bedoelingen: MOTIE 72 proeftuin sociale benadering dementie

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
  • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
  • Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk zelfstandig kunnen;
  • Het college in de actielijn ‘proeftuin sociale benadering dementie’ wil dat mensen met dementie en hun mantelzorgers structurele ondersteuning krijgen die aansluit op individuele behoeften.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het begeleidende team vijftien deelnemers heeft begeleid;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert het project alleen in Rotterdam Schiebroek wordt uitgevoerd en mogelijk later naar een tweede gebied;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het niet aannemelijk is dat de maatregel substantieel kan bijdrage aan de ambitie van het college;

 

Draagt het college op:

 

  • De ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers serieus te nemen en het project stadsbreed beschikbaar te maken;
  • Structurele financiering beschikbaar te stellen.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: