Broze Bedoelingen: MOTIE 71 Website rotterdamdementie.nl

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Zorg en ondersteuning’ het college wil zorgen dat ouderen passende, goede zorg en ondersteuning krijgen. Professionals werken samen en stemmen hun acties af. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere en zijn mantelzorger(s) zelf zo lang mogelijk de regie houden;
  • Het college via vijf actielijnen (‘ontwikkelen ouderenhubs’, ‘passende en integrale zorg en ondersteuning’, ‘Haveneu’, ‘aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond’, ‘aandacht voor ouderen met dementie’) haar ambitie wil realiseren;
  • Het college in de actielijn ‘aandacht voor ouderen met dementie’ wil zorgen dat Rotterdam een stad is waar ouderen met dementie veilig en met kwaliteit van leven zo lang mogelijk zelfstandig kunnen;
  • Het college in de actielijn ‘Website rotterdamdementie.nl de beschikbare informatie op het gebied van dementie wil ontsluiten.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het initiatief in de uitvoering komt en ligt bij zorgorganisaties;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente geen enkele rol speelt bij deze maatregel;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de uitvoering van de maatregel verder niet meer terugkomt in de voortgangsrapportage van december 2020.

 

Draagt het college op:

 

  • Niet te pronken met andermans veren;
  • Bekendheid te geven aan deze website

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: